Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας παρέλαβε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablet) από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, οι οποίες δύναται να διατεθούν σε μαθητές/τριες του Σχολείου με δανεισμό για προσωρινή χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για την απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών θα λαμβάνονται κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας και στο σπίτι δεν υπάρχει άλλη ηλεκτρονική συσκευή.

Κατά την παράδοση του tablet από το Διευθυντή του Σχολείου, ο παραλήπτης γονέας  υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στο Σχολείο όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε η χρήση της (όταν λήξει η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου και αφετέρου δε καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στο Σχολείο, από το οποίο την παρέλαβε.

Κατόπιν τούτων η Διεύθυνση του Σχολείου καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη στο Σχολείο ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 12:30 (μέσω email) τη συνημμένη Αίτηση Δανεισμού Tablet ή να την προσκομίσουν εγγράφως στο σχολείο τη Δευτέρα 15-2-2021 10:30-12:30 καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε σχετικές εγκυκλίους που να πιστοποιούν την ανάγκη για τη διάθεση των συσκευών (tablet).

-       Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας,

-       κάρτες ανεργίας γονέων,

-       πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-       οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δικαιολογεί το αίτημα.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στο Σχολείο, αποτελούν προσωπικά δεδομένα και θα αξιοποιηθούν μόνο στη συγκεκριμένη διαδικασία και για κανέναν άλλο σκοπό.

Μετά την επεξεργασία όσοι/όσες ενδιαφερόμενοι/ες επιλεγούν  θα ενημερωθούν για την παράδοση των συσκευών.

Λόγω του πολύ μικρού αριθμού των tablet, παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση μόνο στην περίπτωση μεγάλης ανάγκης ή σοβαρής δυσκολίας συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Για την Αίτηση πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://myfiles.sch.gr/server/get/da8801fa35ee047a4878597fe6528cf84

 

Για το σύλλογο διδασκόντων

      Ο Διευθυντής

Μύρωνας Μαυρογιαννάκης